Falico

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop/verkoop en offertes tot fabricage en levering van opdrachten en diensten alsmede op alle andere zaken, die in het werk zijn inbegrepen van Opmerkelijk Interieurbouw B.V. (hierna te noemen: “Opmerkelijk” of opdrachtnemer).

1.2 Aanvullingen en/of wijzigingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend in gezamenlijk overleg plaatsvinden en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en gelden alleen voor die overeenkomst/offerte waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten c.q. offertes tussen Opmerkelijk en haar opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Opmerkelijk.

1.4 Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van opdrachtgever, worden door Opmerkelijk niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Opmerkelijk schriftelijk bevestigd.

Artikel 2. Auteursrecht

2.1 Opmerkelijk behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven – ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij voor de auteursrechten afzonderlijk een bedrag voor overdracht hiervan in rekening is of wordt gebracht – zijn eigendom.

2.2 Zonder schriftelijke toestemming van Opmerkelijk mogen de door hem verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.

2.3 De door Opmerkelijk verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat beslist werd dat Opmerkelijk geen opdracht voor de uitvoering van het werk zal worden verleend, franco aan Opmerkelijk zijn teruggezonden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2.4 De wederpartij, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 2 de leden 2 en 3, is ter zake van schadevergoeding aan Opmerkelijk een bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de wederpartij in dat geval op eerste aanmaning van Opmerkelijk aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte die een termijn bevat kan door Opmerkelijk desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdracht.

3.2 Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen de wederpartij en Opmerkelijk zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

3.3 Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

3.4 In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:

  1. de plaats en een omschrijving van het werk;
  2. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
  3. of er sprake is van werken op regiebasis dan wel op basis van aangenomen werk;
  4. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke.

Bovengenoemde is niet limitatief.

3.5 De door de wederpartij te verschaffen gegevens dienen te voldoen aan redelijke eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid en geheel overeen te stemmen met eventueel bijbehorende tekeningen. Aantallen van artikelen dienen precies te zijn aangegeven. De aanvraag die niet aan deze voorwaarden voldoet, kan om deze reden worden geweigerd en teruggezonden.

3.6 De offerte dient – indien van toepassing – vergezeld te gaan van een exemplaar van de in de offerte van toepassing verklaarde voorwaarden.

3.7 Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Opmerkelijk zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Opmerkelijk ingevolge artikel 2.

3.8 Opmerkelijk is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door Opmerkelijk verricht en/of geleverd moeten worden.

3.9 Opmerkelijk behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder-/meerwerk wordt afgerekend.

3.10 Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Opmerkelijk wordt gegeven, verplicht de wederpartij zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes binnen 14 dagen aan Opmerkelijk terug te zenden (art. 2 leden 3 en 4).

3.11 De wederpartij dient te zorg te dragen voor een goed werkend toilet, binnen het perceel c.q. de ruimte c.q. het gebouw waar het werk wordt uitgevoerd.

3.12 De wederpartij dient tevens zorg te dragen voor het voldoende en correct veiligstellen, afdekken, verwijderen en/of beschermen van zijn eigendommen teneinde schade hieraan te voorkomen.

3.13 Opmerkelijk kan besluiten het werk geheel of gedeeltelijk op regiebasis uit te voeren, waarbij zij op de offerte een stelpost zal opnemen. Aan stelposten in de offerte kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de uiteindelijke kosten of opleverdatum.

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de wederpartij de offerte rechtsgeldig heeft ondertekend en aan Opmerkelijk heeft geretourneerd waarna Opmerkelijk de order c.q. opdracht schriftelijk dan wel via e-mail heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is aangevangen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Opmerkelijk en deze algemene voorwaarden.

4.2 Alle wijzigingen die hetzij door bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij als gevolg van wijzigingen van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

4.3 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Opmerkelijk en wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 5. Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling als volgt geschieden:

– 50% aanbetaling bij opdracht

– 40% in de week van levering

– 10% bij oplevering

De betalingstermijn voor de aanbetaling en de oplevering betreft 14 dagen, de betalingstermijn in de week van levering betreft 7 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Bij het niet naleven van de betalingstermijnen zoals voornoemd wordt geen aanvang genomen c.q. worden werkzaamheden niet voorgezet ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden.

5.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Opmerkelijk alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4 Alle door Opmerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil komen voor rekening van opdrachtgever.

5.5 Binnengekomen betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten -rente en kosten daaronder begrepen- zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. Annulering

6.1 In geval van annulering door de wederpartij zijn alle door Opmerkelijk ter zake van de order c.q. opdracht gemaakt kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Opmerkelijk ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7. Leveringsvoorwaarden

7.1 De in de offerte en/of overeenkomst en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door de wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Opmerkelijk dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.2 De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enig andere vertraging in de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheden, ongeacht of dit Opmerkelijk kan worden toegerekend.

– de wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Opmerkelijk tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet.

– de wederpartij Opmerkelijk niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht

8.1 Alle op of bij het werk aangevoerde zaken c.q. materialen blijven het eigendom van Opmerkelijk totdat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan. Daarenboven levert Opmerkelijk nu en in de toekomst alle zaken c.q. materialen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten en nog te sluiten overeenkomst onder voorbehoud van een stil pandrecht op al die zaken ten gunste van Opmerkelijk. De wederpartij krijgt nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de zaken derhalve geleverd bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Opmerkelijk. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Opmerkelijk uit welke hoofde dan ook van de wederpartij te vorderen heeft.

8.2 Eventuele tussenkomst van derden moet door de wederpartij direct worden meegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct meedelen, komen ten laste van de wederpartij.

Artikel 9. Risico en opslag

9.1 Tenzij Opmerkelijk schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van aanlevering van de zaken en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.

9.2 Indien buiten de schuld van Opmerkelijk de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen.

9.3 Indien de wederpartij achterstallig is in het betalen van enige termijn, is Opmerkelijk gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

10.1 Opmerkelijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Tenzij anders is overeengekomen is de wederpartij op straffe van vergoeding van schade en kosten verplicht zorg te dragen:

– voor de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) ;

– voor (toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie);

– dat de plaats waar de zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;

– dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de wederpartij, tenzij schuld van de zijde van Opmerkelijk komt vast te staan;

– dat ondervloeren vrij zijn van kalk-, cement-, en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

– voor voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;

– voor aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water. De door Opmerkelijk benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de wederpartij;

-dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

10.2 Opmerkelijk is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Opmerkelijk.

10.3 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opmerkelijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opmerkelijk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opmerkelijk zijn verstrekt, heeft Opmerkelijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

10.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opmerkelijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

10.5 Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montagekosten. Opmerkelijk behoudt zich tevens recht voor voornoemde niet gemonteerde

materialen c.q. zaken mee terug te nemen.

10.6 Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Opmerkelijk als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon inclusief winstopslag.

Artikel 11. Verantwoordelijkheid voor het werk

11.1 Opmerkelijk aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de wederpartij c.q. opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.

11.2 In geval van opdracht neemt Opmerkelijk bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

11.3 Wenst de wederpartij bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op Opmerkelijk over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij Opmerkelijk het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem alle daarom betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van Opmerkelijk kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de wederpartij de verantwoordelijkheid aan Opmerkelijk wil overdragen.

11.4 Stelt de wederpartij materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Opmerkelijk verantwoordelijk voor correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. Opmerkelijk is nimmer aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige andere hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door de wederpartij beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Opmerkelijk of derden. De wederpartij vrijwaart Opmerkelijk geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Opmerkelijk en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.

11.5 Opmerkelijk is nimmer verantwoordelijk voor door derden (onderaannemers) uitgevoerd werk, de rechten en plichten van dit werk liggen bij de derde (onderaannemer) zelf. Opmerkelijk zal ook geen rekening van derden die door de wederpartij bij Opmerkelijk worden ingediend vergoeden.

11.6 Opmerkelijk heeft het recht om in het werk optredende complicaties zelfstandig en zonder overleg met de wederpartij op te lossen wanneer de situatie hierom vraagt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de complicaties het gevolg zijn van het handelen, verzuim, informatie of leveranciers van Opmerkelijk.

11.7 Bij het aangaan van een werkovereenkomst met een derde (onderaannemer) zijn altijd de voorwaarden van Opmerkelijk van toepassing.

Artikel 12. Garantie

12.1 Voor alle door Opmerkelijk geleverde en door derden gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Opmerkelijk garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.

12.2 Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden. Deze garantiebepaling c.q. garantietermijn(en) geldt eveneens voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het karwei door Opmerkelijk dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door Opmerkelijk. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Opmerkelijk de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, zulks ter keuzen van Opmerkelijk.

12.3 Geen garantie zal gelden voor door de wederpartij c.q. opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de wederpartij c.q. opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van Opmerkelijk.

12.4 De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen of wanneer eigen materiaal door de wederpartij is aangeleverd.

12.5 Herstellingen of veranderingen welke met artikel 12.2 verband houden, worden ten aller tijden door Opmerkelijk uitgevoerd.

12.6 Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering door de wederpartij c.q. opdrachtgever in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de wederpartij c.q. opdrachtgever.

12.7 Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.

12.8 Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.

Artikel 13. Reclame

13.1 Reclames kunnen slechts geldend gemaakt worden indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden meegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

13.2 Indien de wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen zeven dagen schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Opmerkelijk gegrond wordt bevonden, zal Opmerkelijk te zijne keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.

13.3 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

13.4 Reclame (van de wederpartij) is niet mogelijk indien:

-het opgeleverde werk één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertoont die vallen binnen een redelijke tolerantie;

-de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Opmerkelijk;

-bij het beschadigen van leidingen tijdens boorwerkzaamheden;

-de wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Opmerkelijk (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

-zonder schriftelijke toestemming van Opmerkelijk (door derden) reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.

13.5 Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan de wederpartij hieraan geen reclame rechten ontlenen.

Artikel 14. Opneming en goedkeuring

14.1 De werkzaamheden worden voor oplevering door Opmerkelijk gecontroleerd. De wederpartij heeft – voor eigen rekening – het recht de zaken voor de oplevering te laten keuren door een derde.

14.2 Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van Opmerkelijk en strekt ertoe, te constateren of Opmerkelijk aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan.

14.3 Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan Opmerkelijk binnen vijf dagen schriftelijk meegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Zonder enig bericht van de wederpartij binnen de hierboven gestelde termijn, gaat Opmerkelijk ervan uit dat het (opgenomen) werk door de wederpartij is c.q. wordt goedgekeurd.

14.4 Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd (ook zonder mededeling van de wederpartij) indien en voor zover het in gebruik wordt c.q. is genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag en bevestiging van goedkeuring van het werk of het desbetreffende gedeelte.

Artikel 15. Niet-nakoming/ontbinding/opschorting

15.1 Opmerkelijk is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de hem overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding) indien:

-de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

-de wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement is aangevraagd;

-het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd of een onderhands akkoord wordt aangeboden;

-op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij beslag wordt gelegd.

15.2 In de gevallen, genoemd in artikel 15.1, is iedere vordering, welke Opmerkelijk ten laste van de wederpartij heeft, direct opeisbaar.

Artikel 16. Retentierecht

16.1 Opmerkelijk is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van de wederpartij, die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Opmerkelijk m.b.t. die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 Opmerkelijk is nimmer aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel,gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, schade ten gevolge van vertraagde oplevering, gederfde winst of andere schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens de wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit de in artikel 9 genoemde garantie geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opmerkelijk.

17.2 Opmerkelijk is nimmer aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de wederpartij voorgeschreven constructies of materialen of door de wederpartij of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.

17.3 Opmerkelijk is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet- leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

17.4 Opmerkelijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens hem verstrekte adviezen.

17.5 Opmerkelijk heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te repareren en dient hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidsstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 18. Overmacht

18.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Opmerkelijk, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van Opmerkelijk kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Opmerkelijk zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers) etc.

18.2 Overmacht geeft Opmerkelijk het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de wederpartij tot betaling verplicht.

Artikel 19. Geheimhouding/intellectuele eigendomsrechten

19.1 De wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Opmerkelijk of zijn bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

19.2 Opmerkelijk behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woord, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. De wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Opmerkelijk ter zake rechthebbende is.

Artikel 20. Partiële nietigheid

20.1 Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst en/of voorwaarden met de wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 21. Geschillen/toepasselijk recht

21.1 De vestigingsplaats van Opmerkelijk is de plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Opmerkelijk moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

21.2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Opmerkelijk gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

error: Content is protected !!